Ấn phẫm văn phòng

Bao thư nhỏ Chỉ từ: 1,000đ/cái
Bao thư trung Chỉ từ: 1,500đ/cái
Bao thư lớn Chỉ từ: 2,000đ/cái